Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ejka.pl

Poniższy regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy ejka! oraz określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Zasady dotyczące przetwarzania i ochronę danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Data publikacji regulaminu: 21.02.2020. Data ostatniej edycji: 3.04.2023.

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Usługi elektroniczne
 4. Ceny i oferty promocyjne
 5. Procedura i zasady składania zamówień
 6. Realizacja zamówienia
 7. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
 8. Sposoby i termin płatności za produkty
 9. Koszt, sposób i termin dostawy produktów
 10. Reklamacja produktów
 11. Prawo odstąpienia od umowy
 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 13. Ochrona danych osobowych
 14. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy ejka! dostępny pod adresem internetowym www.ejka.pl prowadzony jest przez Konrada Baraniuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Future Systems Konrad Baraniuk z siedzibą ul. Poprzeczna 1, 44-153 Kozłów wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki t.j. Ministra Rozwoju, posługujący się numerem NIP 631-249-99-81, REGON: 242585059, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej: info@ejka.pl
  • numeru telefonu: +48 533 353 389
  • w ramach serwisu Facebook
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

II. Definicje

Za każdym razem, gdy w Regulaminie użyto jednego z niżej zapisanych pojęć pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. Koszyk – usługa elektroniczna będąca elementem oprogramowania Sklepu, udostępniania każdemu Klientowi, umożliwiająca: 1) dodanie do Zamówienia jednego lub kilku Produktów 2) wyświetlanie podsumowania Zamówienia, tj. cen wszystkich zamawianych Produktów łącznie 3) modyfikacji danych Zamówienia takich jak ilość produktów 4) złożenie Zamówienia
 9. Operator finansowy - ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 10. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 11. Regulamin – niniejszy dokument;
 12. Sprzedawca – Konrad Baraniuk będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Future Systems wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki t.j. Ministra Rozwoju, NIP 631-249-99-81, REGON: 242585059.
 13. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym www.ejka.pl
 14. Towar/Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, której opis oraz zdjęcia są prezentowane w Sklepie Internetowym
 15. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 16. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 19. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, określające w szczególności rodzaj Produktów i ich liczbę, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

III. Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usługi Elektronicznych, które są świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem ewentualnych przerw na serwis Sklepu Internetowego
  1. Formularz zamówienia - Umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  2. Konto - Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym polegająca na przechowywaniu i udostępnianiu Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.
  3. Newsletter - wysyłanie informacji handlowych o nowych produktach i/lub promocjach na podany adres poczty elektronicznej
 2. Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta oraz rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ejka.pl, lub – w przypadku Newslettera – poprzez skorzystanie z odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi.

IV. Ceny i oferty promocyjne

 1. Ceny znajdujące się na stronie Sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny podawane są w złotych polskich. Nie zawierają one informacji na temat kosztów przesyłki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego bez podania przyczyny, wprowadzenia nowych produktów do swojej oferty jak i przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.
 3. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji nie stanowią inaczej.

V. Procedura i zasady składania zamówień

 1. W Sklepie Internetowym ejka.pl można skłądać zamówienia 24 godziny na dobę z wyjątkiem ewentualnych przerw na serwis Sklepu Internetowego.
 2. Minimalna wartość zamówionych produktów to 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Założenie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję "Dodaj do koszyka" na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku "Złóż zamówienie" znajdującego się na stronie Koszyka.
 6. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, o której Klient jest informowany każdorazowo przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  1. imię i nazwisko
  2. adres, na jaki mają być dostarczone wskazane wcześniej produkty (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)
  3. wybranie sposobu dostawy Produktów
  4. wybranie formy płatności
 7. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy.
 8. Dokonanie powyższych czynności i skorzystanie z przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza przesłanie zamówienia Sprzedawcy i złożenie zamówienia w sklepie. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana automatyczna wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia, potwierdzenie jego złożenia oraz warunków złożonego zamówienia.
 9. Przez cały czas trwania zakupów, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość samodzielnego przeglądania i edytowania zawartości Koszyka poprzez dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu.
 10. W zależności od wybranego sposobu zapłaty Klient może zostać przekierowany na stronę zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania płatności.

VI. Realizacja zamówienia

 1. Poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówień Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.
 2. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia lub – w przypadku wyboru płatności elektronicznej – po otrzymaniu od operatora płatności informacji o pozytywnym rozliczeniu transakcji.
 3. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane i - gdy dokonano przedpłaty - całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi zgodnie z obowiązkiem niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta (art. 493-495 Kodeksu Cywilnego).
 4. Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia, bądź w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błędnego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.
 5. Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

VII. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Informacje o produktach podane na Sklepie Internetowym, a w szczególności: opis, zdjęcia oraz parametry techniczne i użytkowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia za pomocą Formularza Zamówień stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje ceny produktów oraz koszty przesyłki. O łącznej cenie za wybrane Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, Klient jest informowany każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia, w trakcie składania Zamówienia, oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, przesyłając na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. Zawarcie przez Klienta Umowy Sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

VIII. Sposoby i termin płatności za produkty

 1. Klient podczas składania zamówienia ma do wyboru następujące metody płatności:
  • płatność przelewem internetowym,
  • płatność kartą płatniczą,
  • płatność BLIK,
  • płatności odroczone "Kup teraz, zapłać później" Twisto i PayPo,
  • płatność ApplePay i GooglePay,
  • płatność gotówką przy odbiorze.
 2. Obsługa płatności elektronicznych i rozliczenie transakcji realizowane jest za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności „imoje”, którego operatorem finansowym jest ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 3. W przypadku braku dokonania płatności przez Klienta w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia z deklaracją przedpłaty, Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

IX. Koszt, sposób i termin dostawy produktów

 1. Dostawa produktów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa wszystkich produktów w zamówieniu realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost do Klienta na adres podany w formularzu zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:
  • przesyłka kurierska InPost Kurier
  • przesyłka paczkomatowa InPost Paczkomaty 24/7
 4. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone przez ubezpieczyciela InPost.
 5. Informacja o kosztach oraz sposobie dostawy prezentowane są Klientowi każdorazowo na podstronie danego Produktu, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży oraz w zakładce „Dostawa i płatność” na stronie Sklepu.
 6. Na łączny termin dostawy produktu do klienta składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez sprzedawcę oraz czas doręczenia produktu przez wybranego przewoźnika.
 7. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych.
 8. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez sprzedawcę liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy) rozliczenia transakcji na rachunku bankowym sprzedawcy przez operatora finansowego.
 9. Sprzedawca na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej dostarcza elektroniczny dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary.
 10. W dniu wysłania Towaru do Klienta może zostać przekazana na adres poczty elektronicznej Klienta lub przy pomocy wiadomości SMS na numer telefonu Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki.
 11. Klient ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej, czy przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki – Klient ma obowiązek wypełnić protokół szkodowy.

X. Reklamacja produktów

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć złożyć oświadczenie o o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.
 4. Reklamacje - zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową - wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, związane z towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować:
  • w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy ejka.pl, ul. Poprzeczna 1, 44-153 Kozłów. Prosimy o dopisek: "Dział reklamacji"
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@ejka.pl
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy celem umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu i rozpatrzenia reklamacji.
 8. Koszty zwrotu produktu (od Klienta do Sklepu) ponosi zawsze Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem" oraz nadanych do punktów odbioru (takich jak Paczkomaty).
 9. Koszty wysyłki (dostawy produktu) ze Sklepu do Klienta pokrywa Sklep.
 10. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, sklep zwróci Klientowi pieniądze za wadliwy produkt na wskazany przez niego rachunek bankowy.

XI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy ejka.pl, ul. Poprzeczna 1, 44-153 Kozłów. Prosimy o dopisek: "Dział zwrotów".
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@ejka.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Koszty zwrotu produktu (od Klienta do Sklepu) w wypadku odstąpienia od umowy ponosi zawsze Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem" oraz nadanych do punktów odbioru (takich jak Paczkomaty).
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. W przypadku korekty płatności, faktury korygujące wysyłamy drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji lub podczas procesu składania zamówienia.
 12. W przypadku nie otrzymania faktury lub faktury elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji lub podczas procesu składania zamówienia prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji Umowy Sprzedaży, analitycznych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Korzystanie ze Sklepu oraz podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, takie jak Certyfikat SSL; zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem; szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego; dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 7. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy Sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypu, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, opisów i zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.